logo

Bài giảng kỹ thuật an toàn điện powerpoint

Phần 1. Khái niệm và phân tích an toàn trong các mạng điện

•Chương 1. Những khái niệm cơ bản

•Chương 2. Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản

•Chương 3. Phân tích an toàn trong mạng điện 3 pha

Phần 2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn

•Chương 4. Bảo vệ nối đất

•Chương 5. Bảo vệ nối dây trung tính

•Chương 6. Bảo vệ an toàn bằng thiết bị chống dòng điện rò Chương 7. Các biện pháp an toàn khác

•Chương 8. Xử lý, cấp cứu người bị điện giật

Chương 9. Phòng chống điện từ trường

Quy trình HSE quản lý nhà thầu phụ

Phòng ngừa tai nạn lao động & tác động môi trường phát sinh, liên quan hoặc xảy ra trong khi làm việc hoặc do vận hành thiết bị của nhà thầu

Quy trình xác định mối nguy, đánh giá và kiểm soát rủi ro

Mục đích của quy trình này là cung cấp một phương pháp có tính hệ thống để xác định các mối nguy, đánh giá rủi ro và xây dựng các giải pháp giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro cho các hoạt động của Công ty ABC và các bên có liên quan. 


Các mẫu biển cảnh báo an toàn

Quy tắc vận hành xe nâng

Bảng kế hoạch thực hiện công việc HSE

Sổ tay nhân viên bảo vệ

Để đảm bảo mỗi nhân viên bảo vệ hiểu rõ và thực hiện đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, quyển sổ tay an ninh này được ban hành bao hàm tất cả những quy định, quy trình liên quan đến việc kiểm soát an ninh, an toàn trong nhà máy mà bảo vệ có trách nhiệm phải kiểm soát

Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở

Biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

(Kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

Quy trình kiểm soát tại bãi đỗ xe

Ghi vé xe và phân biệt xe của khách hay xe của nhân viên làm việc tại mục tiêu.Khi xe vào (đối với xe không đăng ký vé tháng) bảo vệ phải bấm thẻ

So sánh điểm mới Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH (17 mục) với Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH (32 mục)

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động, trừ đối tượng là người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2020. Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Ergonomic checkpoints: Practical and easy-to-implement solutions for improving safety, health and working conditions

There is growing awareness of the need to apply practical action in the workplace to reduce work-related accidents and diseases.An increasing focus is placed on the application of ergonomic principles in view of their great potential to improve working conditions and productivity. Experience is being gained in applying ergonomics to workplaces in different sectors and industrial situations in both developed and developing countries, with tangible results in the reduction of occupational accidents, work-related diseases and major industrial accidents, as well as improvements in unsatisfactory working conditions. Ergonomic checkpoints has been developed with the objective of offering practical, low-cost solutions to ergonomic problems, particularly for small and medium-sized enterprises

Tính toán bể nước chữa cháy

Công trình ở đây là sản xuất thuyền sử dụng vật liệu dễ cháy

Căn cứ TCVN 2622 -1995: phụ lục B phân loại công trình theo mức độ nguy hiểm chữa cháy tùy thuộc vào công năng và nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất 

9 điểm mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ 1/9/2021

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH vừa được ban hành ngày 7/7/2021 sửa đổi một số quy định về hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội, áp dụng từ ngày 1/9/2021

Tổng cổng: 14 tài liệu / 1 trang