logo

Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở

Biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

(Kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

Quy trình kiểm soát tại bãi đỗ xe

Ghi vé xe và phân biệt xe của khách hay xe của nhân viên làm việc tại mục tiêu.Khi xe vào (đối với xe không đăng ký vé tháng) bảo vệ phải bấm thẻ

So sánh điểm mới Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH (17 mục) với Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH (32 mục)

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động, trừ đối tượng là người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2020. Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Ergonomic checkpoints: Practical and easy-to-implement solutions for improving safety, health and working conditions

There is growing awareness of the need to apply practical action in the workplace to reduce work-related accidents and diseases.An increasing focus is placed on the application of ergonomic principles in view of their great potential to improve working conditions and productivity. Experience is being gained in applying ergonomics to workplaces in different sectors and industrial situations in both developed and developing countries, with tangible results in the reduction of occupational accidents, work-related diseases and major industrial accidents, as well as improvements in unsatisfactory working conditions. Ergonomic checkpoints has been developed with the objective of offering practical, low-cost solutions to ergonomic problems, particularly for small and medium-sized enterprises

Tính toán bể nước chữa cháy

Công trình ở đây là sản xuất thuyền sử dụng vật liệu dễ cháy

Căn cứ TCVN 2622 -1995: phụ lục B phân loại công trình theo mức độ nguy hiểm chữa cháy tùy thuộc vào công năng và nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất 

9 điểm mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ 1/9/2021

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH vừa được ban hành ngày 7/7/2021 sửa đổi một số quy định về hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội, áp dụng từ ngày 1/9/2021

Tổng cổng: 7 tài liệu / 1 trang