logo

Bài giảng kỹ thuật an toàn điện powerpoint

Phần 1. Khái niệm và phân tích an toàn trong các mạng điện

•Chương 1. Những khái niệm cơ bản

•Chương 2. Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản

•Chương 3. Phân tích an toàn trong mạng điện 3 pha

Phần 2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn

•Chương 4. Bảo vệ nối đất

•Chương 5. Bảo vệ nối dây trung tính

•Chương 6. Bảo vệ an toàn bằng thiết bị chống dòng điện rò Chương 7. Các biện pháp an toàn khác

•Chương 8. Xử lý, cấp cứu người bị điện giật

Chương 9. Phòng chống điện từ trường


Phần 1. Khái niệm và phân tích an toàn trong các mạng điện

•Chương 1. Những khái niệm cơ bản

•Chương 2. Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản

•Chương 3. Phân tích an toàn trong mạng điện 3 pha

Phần 2. Các biện pháp kỹ thuật an toàn

•Chương 4. Bảo vệ nối đất

•Chương 5. Bảo vệ nối dây trung tính

•Chương 6. Bảo vệ an toàn bằng thiết bị chống dòng điện rò Chương 7. Các biện pháp an toàn khác

•Chương 8. Xử lý, cấp cứu người bị điện giật

Chương 9. Phòng chống điện từ trường