logo

Biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

(Kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)


Mẫu số PC01   Mẫu biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Mẫu số PC02   Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ bằng đường sắt

Mẫu số PC03   Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC04   Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC05   Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

Mẫu số PC06   Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC07   Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC08   Mẫu dấu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC09   Văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC10   Biên bản kiểm tra

Mẫu số PC11   Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC12   Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC13   Quyết định tạm đình chỉ hoạt động

Mẫu số PC14   Quyết định đình chỉ hoạt động

Mẫu số PC15   Văn bản đề nghị phục hồi hoạt động

Mẫu số PC16   Quyết định phục hồi hoạt động

Mẫu số PC17   Phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu số PC18   Phương án chữa cháy của cơ quan Công an

Mẫu số PC19   Văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu số PC20   Lệnh huy động/điều động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC21   Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC22   Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC23   Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC24   Văn bản đề nghị cấp đổi/cấp lại chứng nhận huấn luyện

Mẫu số PC25   Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC26   Văn bản đề nghị kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC27   Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC28   Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định

Mẫu số PC29   Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC30   Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC31   Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC32   Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC33   Văn bản đề nghị cấp/cấp đổi/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC34   Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mẫu số PC35   Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy