logo

Phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở

Biểu mẫu sử dụng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

(Kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)

Tính toán bể nước chữa cháy

Công trình ở đây là sản xuất thuyền sử dụng vật liệu dễ cháy

Căn cứ TCVN 2622 -1995: phụ lục B phân loại công trình theo mức độ nguy hiểm chữa cháy tùy thuộc vào công năng và nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất 

Tổng cổng: 3 tài liệu / 1 trang