Tính toán bể nước chữa cháy

Công trình ở đây là sản xuất thuyền sử dụng vật liệu dễ cháy

Căn cứ TCVN 2622 -1995: phụ lục B phân loại công trình theo mức độ nguy hiểm chữa cháy tùy thuộc vào công năng và nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất