logo

Quy trình xác định mối nguy, đánh giá và kiểm soát rủi ro

Mục đích của quy trình này là cung cấp một phương pháp có tính hệ thống để xác định các mối nguy, đánh giá rủi ro và xây dựng các giải pháp giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro cho các hoạt động của Công ty ABC và các bên có liên quan. I. MỤC ĐÍCH:

Mục đích của quy trình này là cung cấp một phương pháp có tính hệ thống để xác định các mối nguy, đánh giá rủi ro và xây dựng các giải pháp giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro cho các hoạt động của Công ty ABC và các bên có liên quan. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình này được áp dụng cho việc xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy tại văn phòng công ty, công trường, văn phòng công trường của Công ty ABC.

III. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT:

• Mối nguy: Nguồn, tình trạng hoặc hành động có nguy cơ tiềm tàng gây sự nguy hại ở dạng thương tích cho người hay bệnh tật, hay kết hợp các dạng gây hại này.

• Nhận dạng mối nguy: Là quá trình nhận biết một mối nguy đang tồn tại và xác định tính chất của nó. 

• Rủi ro: Tập hợp của khả năng xảy ra và hậu quả của một sự kiện nguy hại xảy ra được xác định.

• Đánh giá rủi ro (ĐGRR): Phương pháp ước lượng chung mức độ của rủi ro và quyết định xem rủi ro đó có thể chịu đựng được hay không.

• Kiểm soát mối nguy: Là quá trình thực hiện các biện pháp, nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro cùng với mối nguy. 

• Rủi ro có thể chịu đựng: Rủi ro đã giảm xuống đến mức độ mà tổ chức có thể chịu đựng xét theo nghĩa vụ về pháp lý và chính sách về An toàn – Sức khỏe (OH&S).

• Sự cố (Incident): Sự kiện có liên quan đến công việc mà trong đó sự tổn thương, bệnh nghề nghiệp (không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng) hay chết người đã xảy ra hay có thể xảy ra.