logo

Sổ tay nhân viên bảo vệ

Để đảm bảo mỗi nhân viên bảo vệ hiểu rõ và thực hiện đúng vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, quyển sổ tay an ninh này được ban hành bao hàm tất cả những quy định, quy trình liên quan đến việc kiểm soát an ninh, an toàn trong nhà máy mà bảo vệ có trách nhiệm phải kiểm soát


MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU.............................................................................5

CHƯƠNG II: KIỂM SOÁT AN NINH TẠI CỔNG CHÍNH

2.1 Con người......................................................................................6

2.1.1 Nhân viên.......................................................................................6

2.1.2 Khách.............................................................................................8

2.1.3 Nhà thầu ........................................................................................9

2.2 Phương tiện.................................................................................12

2.2.1 Sà lan/ ghe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ..........................12

2.2.2 Xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm .......................................13

2.2.3 Xe giao hóa chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ ....................16

2.2.4 Xe chuyên dụng và xe vận chuyển hàng hóa khác .....................18

2.2.5 Xe chở khách, lãnh đạo, đưa/ rước nhân viên ............................19

2.3 Hàng hóa .....................................................................................20

2.4 Các công việc khác......................................................................20

CHƯƠNG III: KIỂM SOÁT AN NINH TRONG NHÀ MÁY

3.1 Vị trí trực & Khu vực tuần tra .......................................................22

3.2 Tuân thủ nội quy ..........................................................................22

3.3 Kiểm soát hoạt động xuất nhập hàng hóa ...................................22

3.4 Kiểm soát nhập hóa chất nguy hiểm............................................23

3.5 Làm công việc nóng ....................................................................23

3.6 Làm việc trên cao ........................................................................24

3.7 Làm việc trong không gian hạn chế .............................................25

3.8 Khóa, treo biển (LOTO) ...............................................................25

3.9 Lưu thông trong nhà máy.............................................................26

3.10 Hệ thống niêm phong cửa ...........................................................27

3.11 Hệ thống camera an ninh.............................................................28

3.12 Hệ thống điện ..............................................................................28

3.13 Hệ thống PCCC ...........................................................................28

3.14 Môi trường ...................................................................................31

CHƯƠNG IV: KIỂM SOÁT AN NINH KHU VỰC CẦU CÂN .....................33

CHƯƠNG V: KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN NEO ĐẬU NGOÀI NHÀ MÁY

5.1 Sà lan xuất/ nhập hàng xá ...........................................................34

5.2 Sà lan xuất/ nhập dầu..................................................................36

5.3 Ghe nhập trấu..............................................................................37

5.4 Ghe nhận tro................................................................................37

CHƯƠNG VI: TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

6.1 Tai nạn lao động..........................................................................38

6.2 Trộm cắp......................................................................................38

6.3 Đánh nhau ...................................................................................38

6.4 Cháy nổ .......................................................................................38

6.5 Sự cố khác...................................................................................38

6.6 Số điện thoại khẩn cấp ................................................................38

CHƯƠNG VII: LƯU TRỮ HỒ SƠ & BÁO CÁO

7.1 Lưu trữ hồ sơ...............................................................................39

7.2 Báo cáo .......................................................................................39

CHƯƠNG VIII: TÁC PHONG NHÂN VIÊN BẢO VỆ

8.1 Bắt buộc.......................................................................................40

8.2 Nghiêm cấm.................................................................................40

8.3 Xử phạt vi phạm ..........................................................................42

PHỤ LỤC - QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT/ PHẠT VI PHẠM AN NINH, AN

TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG .....................................................43

THAM KHẢO .............................................................................................48