logo

Tính toán bể nước chữa cháy

Công trình ở đây là sản xuất thuyền sử dụng vật liệu dễ cháy

Căn cứ TCVN 2622 -1995: phụ lục B phân loại công trình theo mức độ nguy hiểm chữa cháy tùy thuộc vào công năng và nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất 


1.-Lưu lượng nước chữa cháy vách tường là:

L vách tường =(lưu lượng nước 1 họng,vòi) x 3600x (thời gian chữa cháy)

 5x3600x3=54000 lit =54 m3

2.- Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà là:

L ngoài nhà =( lưu lượng 1 trụ ngoài nhà) x 3600x (thời gian chữa cháy)

20 x3600x3=216000 lit =216 m3

3.- Lưu lượng nước chữa cháy sprinkler là :108x3600x1=388800 lit =388.8 m3

4.- Lưu lượng tổng là: =54+216+388.8 =658 m3